Ne opunem abuzurilor


    
Printr-o adresã oficialã, Uniunea “Forta Legii” (UFL) a comunicat azi Ministerului Administratiei si Internelor – Comisia de Dialog Social si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici propunerile si amendamentele pe marginea proiectului de lege prin care actualul Cabinet intentioneazã sã modifice Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul functionarilor publici.


În ceea ce priveste obligativitatea consultãrii sindicatelor reprezentative la întocmirea planurilor anuale de ocupare a functiilor publice am propus ca, în conditiile în care constatã cã nu a fost respectatã procedura legalã, Agentia Nationalã a Functionarilor Publici sã aibã obligatia sã solicite autoritãtilor si institutiilor publice îndeplinirea conditiilor legale.


            Pentru a da esentã si substantã Acordurilor colective ale functionarilor publici, încheiate anual între conducerile autoritãtilor si institutiilor publice cu organizatiile sindicale ale functionarilor publici, am propus ca prin acestea sã fie negociatã si propunerea presedintelui consiliului judetean sau, dupã caz, a primarului, prin care sã poatã fi stabilite suplimente salariale în conditiile legii cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice.


            Am propus ca obligativitatea functionarilor publici de a-si completa anual dosarul profesional cu cazierul judiciar sã fie înlocuitã cu cea de a-l completa cu o declaratie pe propria rãspundere cã nu au cazier judiciar, si, doar cu ocazia concursului sau examenului de promovare în functia publicã, sã fie necesar cazierul judiciar, pentru a nu întãri birocratia la serviciile de eliberare a cazierelor si a scuti functionarii de cel putin douã zile pe an pentru obtinerea acestora.


            În ceea ce priveste conditiile prevãzute de lege pentru ocuparea unei functii publice, am cerut ca aceea de a nu fi fost lucrãtor al Securitãtii sau colaborator al acesteia, sã aibã loc în întelesul legii privind deconspirarea securitãtii ca politie politicã.


            Am propus ca Agentia Nationalã a Functionarilor Publici sã poatã solicita autoritãtilor si institutiilor publice doar copii ale documentelor referitoare la situatia disciplinarã a functionarilor publici din cadrul acestora si nu orice fel de „alte informatii” în legãturã cu functionarii publici, pentru a preveni activitãti de politie politicã.


            La articolul care prevede suspendarea la cererea functionarului public a raporturilor de serviciu pentru participare la grevã, am propus abrogarea acestei prevederi.


            Potrivit prevederilor actuale, la încetarea raportului de serviciu functionarul public îsi pãstreazã drepturile dobândite în cadrul carierei, cu exceptia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia. Nu sustinem eliminarea acestei prevederi, asa cum doreste partea guvernamentalã.


            La solicitarea Sindicatului National al Politistilor si Vamesilor (SNPV) “Pro Lex”, afiliat la “Forta Legii”, UFL a propus ca în categoria functionarilor publici care vor beneficia de statute speciale sã fie inclusi functionarii publici din politia comunitarã sau localã.


            Am cerut ca pentru functionarii publici sã nu fie obligatorie procedura prealabilã prevãzutã de legea privind contenciosul administrativ, iar hotãrârile pronuntate în fond sã fie definitive si executorii de drept.


Ne-am opus intentiei actualei guvernãri ca în termen de 30 de zile de la publicarea modificãrilor la Legea nr. 188 / 1999 persoanele încadrate cu contract asimilat contractului individual de muncã, în fapt fostii directori coordonatori si adjuncti, numiti pe criterii exclusiv politice în 2009 sã fie numite în functii publice de executie, doar pe motiv cã îndeplinesc conditiile generale si de vechime pentru ocuparea functiei publice. Este de neacceptat ca într-un an 2010, în care clasa politicã pregãteste concedierea a zeci de mii de angajati bugetari, sã facã o infuzie de câteva mii de „functionari publici”, care nu au fost recrutati, ci transformati din politicieni în functionari publici.


Atasam prezentului comunicat adresa oficiala inaintata Ministerului Administratiei si Internelor si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


 


DEPARTAMENTUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*