COMUNICAT

Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial Legea nr. 329 / 2009, privind reorganizarea unor autoritãti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã si Fondul Monetar International (M.Of. 761), si Legea nr. 330 / 2009, Lege-cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice (M.Of. 762 / 09.11.2009).

Potrivit Legii nr. 329 / 2009, care va intra în vigoare la trei zile de la data publicãrii, conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice au obligatia de a diminua cheltuielile de personal în lunile noiembrie si decembrie 2009 în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din urmãtoarele mãsuri: sã acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere fãrã platã pentru o perioadã de pânã la 4 zile lucrãtoare lunar; sã reducã programul de lucru; sã dispunã o mãsurã ce combinã alternativele prevãzute anterior sau sã aplice o altã mãsurã cu efect echivalent.

Legea prevede posibilitatea adoptãrii unor mãsuri cu efect echivalent, ca alternativã la concediile fortate sau reducerea programului de lucru. Reducerea posturilor vacante, suprimarea sau diminuarea salariilor de merit, a salariilor de excelentã, fondurilor de premiere etc. pot reprezenta mãsuri cu efect echivalent pe care conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice le pot aplica în vederea reducerii cheltuielilor de personal.

Autoritãtilor si institutiilor publice le revine, potrivit legii, obligatia de a-si organiza activitatea, astfel încât sã asigure continuitatea serviciilor de interes public, asadar reducerea programului de lucru sau concediile fortate nu sunt solutia cea mai bunã.

Modalitatea de aplicare a mãsurilor alternative se stabileste, potrivit legii, cu acordul salariatului, dar numai dupã consultarea organizatiilor sindicale, care este obligatorie prin lege. Dupã consultarea organizatiei sindicale, doar dacã lipseste acordul salariatului sau dacã nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, conducãtorii institutiilor publice pot stabili intervalul si numãrul de zile libere, sau reducerea programului, dar nu mai mult de 4 zile libere într-o lunã, astfel încât diminuarea salariului sã nu depãseascã nivelul mediu de 15,5% lunar. Zilele libere nu se pot acorda în zilele de sãrbãtoare legalã.

Zilele libere sau, dupã caz, reducerea programului de lucru, în cazul în care s-ar aplica, nu afecteazã durata concediului de odihnã anual, fiind asimilate unei perioade de activitate, în specialitate. Salariatii beneficiazã în aceastã perioadã de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale. Mãsura impunerii de cãtre angajator a concediilor fãrã platã este ilegalã, în absenta consultãrii Sindicatului si a acceptului salariatilor.

Recomandãm membrilor de sindicat sã nu solicite si sã nu accepte concedii fãrã platã fortate si sã ne aducã la cunostintã, de îndatã, orice încercare de abuz din partea angajatorilor. Liderii de grupe si subgrupe sindicale vor lua parte, în numele organizatiei, la consultãrile cu conducerile administrative în vederea identificãrii solutiilor alternative, prevãzute de lege.

Potrivit aceleiasi Legi nr. 329, orele suplimentare neplãtite în cursul anului 2009 se vor compensa cu zile libere plãtite pânã la 31.12.2010. Prima de vacantã aferentã anului 2009 „poate fi plãtitã” de ordonatorii de credite ai institutiilor publice pânã la data de 31 ianuarie 2010.

Potrivit Legii cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice nr. 330 / 2009, art. 50, la trei zile de la data publicãrii legii va înceta plata suplimentului postului si suplimentului corespunzator treptei de salarizare, precum si a sporului de mobilitate, drepturi salariale suplimentare care au fost câstigate în instantele de judecatã de sindicatele noastre în favoarea personalului afiliat din autoritãtile si institutiile publice.

Sporul de dispozitiv, sporul de conditii de muncã vãtãmãtoare si alte drepturi anterior câstigate se vor mentine, în mãsura în care se vor regãsi în componenta salariului brut pe luna decembrie 2009, deoarece, potrivit legii, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi va pãstra în anul 2010 salariul avut, fãrã a fi afectat de mãsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009.

Incepând cu anul 2010, suma sporurilor si indemnizatiilor individuale nu va depãsi 30% din salariul de bazã sau indemnizatia lunarã de încadrare.

Potrivit noului sistem de salarizare reglementat prin lege, drepturile de naturã salarialã vor fi stabilite numai prin norme juridice de forta legii si nu de nivel inferior.

La 3 zile de la data publicãrii legii în Monitorul Oficial se modificã alin. (1) al art. 96 din Legea nr. 161/2003, astfel încât functionarii publici vor putea exercita functii sau activitãti si în domenii de activitate din sectorul privat, care sã nu fie în legãturã directã sau indirectã cu atributiile exercitate ca functionar public, potrivit fisei postului.

Mãsura a survenit în urma nenumãratelor demersuri ale federatiilor sindicale reprezentative pentru eliminarea sau reducerea sistemului de incompatibilitãti impuse prin lege încã din 2003 functionarilor publici.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*