DARIUS VÂLCOV, primarul Slatinei, acuzat cã încalcã drepturile angajatilor si violeazã legile

Sindicatul din Administratia Publicã Olt „CONSILIUM”, membru al Uniunii FORTA LEGII, reprezentativ la nivelul administratiei publice a judetului Olt, având membri în aparatul de specialitate al Primarului mun. Slatina si în institutiile subordonate Consiliului Local al mun. Slatina, vãzând prevederile Dispozitiei nr. 5058 / 11.11.2009 pe care primarul mun. Slatina, Darius Vâlcov a emis-o, a solicitat domnului primar Vâlcov sã revoce de bunãvoie dispozitia menþionatã.


 


Argumentele Sindicatului au fost urmãtoarele:


 


I.          Prin exceptie, Dispozitia 5058 este NULÃ DE DREPT, fiind emisã în vederea punerii în aplicare a unor prevederi ale unei legi care nu era în vigoare la data emiterii dispozitiei contestate.


            Legea nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor autoritãti si institutii publice si rationalizarea cheltuielilor publice, publicatã în Monitorul Oficial nr. 761 din 9 noiembrie 2009, neavând în mod expres mentionatã data la care intrã în vigoare, în temeiul prev. art. 78 din Constitutia României a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicãrii legii, respectiv la 12.11.2009.


            Dispozitia contestatã a fost emisã la o datã la care legea nu era în vigoare.


            Constitutia României prevede la art. 15 cã “Legea dispune numai pentru viitor”.


            Persoanelor cãrora legea le impune sã diminueze cheltuielile de personal, respectiv conducãtorii de autoritãti si institutii publice, îsi pot exercita atributiile prevãzute în lege doar dupã data intrãrii în vigoare a legii.


 


II.         Pe fond, o datã cu intrarea în vigoare a Legii nr. 329 / 2009, Dispozitia încalcã prevederile legii si drepturile persoanelor cãrora li se aplicã.


 


            Actul administrativ contestat îsi propune sã punã în aplicare prevederile art. 10 din Legea nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor autoritãti si institutii publice si rationalizarea cheltuielilor publice.


 


            Asa cum am arãtat, legea mentionatã, publicatã la data de 9 noiembrie 2009, a intrat în vigoare la data de 12.11.2009.


 


            Art. 10 alin. (1) din lege, mentionat în preambului dispozitiei contestate, prevede cã “în perioada octombrie – decembrie 2009, conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice(…) au obligatia de a diminua cheltuielile de personal”. În temeiul prev. art 15 din Constitutie, conducãtorii de autoritãti si institutii publice vor exercita atributiile prevãzute în lege corespunzãtor perioadei care începe la data intrãrii în vigoare a legii, pânã la data terminus prevãzutã de lege, respectiv pentru perioada 12.11.2009 – 31.12.2009.


 


            Art. 1 al Dispozitiei nr. 5058 / 2009, prevede cã programul de lucru se va reduce de la 8 ore / zi la 3 ore / zi în perioada 12 – 30 noiembrie 2009.


            Aceastã prevedere este ilegalã, deoarece:


1.         Încalcã atât prevederile Codului Muncii – art. 109 alin. (1), potrivit cãruia pentru salariatii angajati cu normã întreagã durata normalã a timpului de muncã este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe sãptãmânã, cât pe cele si ale Legii nr. 188 / 1999, rep., privind Statutul functionarilor publici – art. 33 alin. (1), potrivit cãruia si pentru functionarii publici durata normalã a timpului de lucru este, de regulã, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe sãptãmânã.


 


2.         Încalcã prevederile art. 10 din Legea nr. 329  / 2009, pe procedurã, deoarece este ilegalã mãsura impunerii directe de cãtre angajator a concediilor fãrã platã, în absenta consultãrii Sindicatului si a solicitãrii prealabile a acceptului din partea salariatilor.


            Este de neînteles atitudinea pe care dl. Darius Vâlcov a manifestat-o la adresa salariatilor proprii si a partenerului social – sindicatul reprezentativ, impunând aceste mãsuri prin violarea legii si a parteneriatului social, într-o societate democraticã.


 


3.         Încalcã prevederile art. 10 din Legea nr. 329  / 2009, potrivit cãruia reducerea programului impusã de conducãtorul institutiei publice nu poate sã fie mai mult de 4 zile într-o lunã, astfel încât diminuarea salariului sã nu depãseascã nivelul de 15,5% lunar.


            Potrivit Legii nr. 329 / 2009, conducãtorii autoritãtilor si institutiilor publice au obligatia de a diminua cheltuielile de personal în lunile noiembrie (corespunzãtor perioadei în care legea opereazã) si decembrie 2009 în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia din urmãtoarele mãsuri: sã acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestora, zile libere fãrã platã pentru o perioadã de pânã la 4 zile lucrãtoare lunar; sã reducã programul de lucru; sã dispunã o mãsurã ce combinã alternativele prevãzute anterior sau sã aplice o altã mãsurã cu efect echivalent.


            Modalitatea de aplicare a mãsurilor alternative se stabileste, potrivit legii, cu acordul salariatului, dar numai dupã consultarea organizatiilor sindicale, care este obligatorie prin lege. Dupã consultarea organizatiei sindicale, doar dacã lipseste acordul salariatului sau dacã nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, conducãtorii institutiilor publice pot stabili intervalul si numãrul de zile libere, sau reducerea programului, dar nu mai mult de 4 zile libere într-o lunã, astfel încât diminuarea salariului sã nu depãseascã nivelul mediu de 15,5% lunar.


            Reducerea programului pentru luna noiembrie 2009, în intervalul 12 – 30 noiembrie, în care sunt 13 zile lucrãtoare x 8 ore/zi = 104 ore. Diminuare de 15,5% reprezintã 16,12 ore per salariat.


            Reducerea impusã prin actul contestat afecteazã 5 ore/zi x 13 zile lucrãtoare = 65 de ore pentru fiecare salariat, ceea ce, raportat la numãrul total de ore lucrãtoare reprezintã 62,5%. Un abuz!


            Potrivit Legii administratiei publice locale, Primarul asigurã respectarea drepturilor si libertãtilor fundamentale ale cetãtenilor, a prevederilor Constitutiei si punerea în aplicare a legilor.


            Prin actul pe care domnul Vâlcov l-a emis a încãlcat drepturile si libertãtile fundamentale ale salariatilor pe care îi conduce si a violat, in aprecierea noastra, prevederile Constitutiei si ale legilor în vigoare.


 


            Solictarea Sindicatului s-a fãcut în temeiul prev. art. 1, art. 27 si urm. din Legea Sindicatelor nr. 54 / 2003, ale art. 61 si art. 68 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, rep., ale art. 10 din Legea nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor autoritãti si institutii publice si rationalizarea cheltuielilor publice corob. cu art. 15 si art. 78 din Constitutia României, precum si ale art. 7 din Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ ºi a fost înaintatã spre stiintã si Institutiei Prefectului Judetului Olt, Directiei Protectie si Asistentã Socialã Slatina si Directiei de Sãnãtate Publicã Olt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*