Noi precizari privind aplicarea Legii salarizarii in primarii, in anul 2018

Cum trebuie interpretate si aplicate dispozitiile art. 16 din Legea-Cadru privind salarizarea nr. 153/2017, astfel cum a fost recent modificata prin Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 91/2017 ?

A.    Pentru functionarii publici si personalul contractual din primarii

           nominalizat in echipele de proiecte, sunt aplicabile toate prevederile art. 16, cu exceptia alin. (2).

           Functionarii publici si angajatii contractuali din primarii, numiti prin dispozitie de primar in echipele de proiecte, vor beneficia de majorarea salariilor de baza, astfel cum au fost iniţial aprobate prin lege sau HCL, cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care vor fi implicati, aplicata proporţional cu timpul efectiv alocat activitaţilor pentru fiecare proiect.

           Majorarea se face pe baza de act administrativ al ordonatorului de credite (dispozitie a primarului).

           De remarcat este faptul ca prin eliminarea din textul legii a sintagmei: ”se acorda numai daca cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din fonduri europene”, aceste drepturi se vor putea acorda şi din bugetul local, in situatia proiectelor in care cheltuielile de personal nu apar prevazute ca eligibile.

           Toate celelalte prevederi initiale ale art. 16 alin. (3)-(11) din lege raman in continuare aplicabile.

B.    Pentru primari si viceprimari

           Sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. (2), modificate prin ordonanta, prin care sintagma ”primarilor/viceprimarilor” a fost inlocuita cu ”primarilor si viceprimarilor”,  iar ”se majoreaza cu…” a fost inlocuita cu ”se majoreaza cu pana la…”.

           In situatia unitaţilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile,  indemnizaţiile lunare se majoreaza cu pana la 25%, atat in cazul primarilor, cat si al viceprimarilor.

           Procentul de majorare a indemnizatiei viceprimarului poate diferi de procentul de majorare a indemnizatiei primarului.

           Avand in vedere faptul ca majorarea este prevazuta de lege, potrivit dispozitiei legale, fara a fi prevazuta supunerea spre aprobarea Consiliului Local, drepturile şi obligaţiile decurgand din lege nu mai este necesara adoptarea unei hotarari, operatia de majorare a indemnizatiei urmand a se dispune prin act administrativ al ordonatorului de credite (dispozitie a primarului).

           Se vor avea in vedere dispozitiile art. 11 din Legea-cadru, care stabilesc ca prin HCL se aproba doar stabilirea salariilor de baza pentru doua categorii de personal (functionari publici si personal contractual administrativ), iar majorarile salariale se dispun prin dispozitie a primarului, in timp ce pentru functiile de demnitate publica si restul functiilor contractuale, salariile sunt aprobate prin lege.

           Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, rep., prevede la art. 61 alin. (2) ca primarul asigura punerea in aplicare a legilor, nefiind astfel tinut de aprobarea prealabila a Consiliului Local decat in cazurile expres prevazute de lege. Totodata, art. 72 alin. (1)  prevede ca in caz de vacanta sau de suspendare din funcţie a primarului (inclusiv suspendarea de drept, pe o perioada de una sau mai multe zile, prin concediu medical), atribuţiile conferite prin lege primarului vor fi exercitate de drept de viceprimar.

           Intr-o atare situatie, recomandam ca, pentru a preveni conflictul de interese, persoanele care detin functiile de ”primar” sa se abtina de la a emite dispozitii de stabilire a propriilor drepturi salariale, precum majorarea mai sus referita, iar astfel de dispozitii sa fie emise de viceprimari in una din zilele prevazute la art. 72 alin. (1) din Legea administratiei publice locale.

C.    Personal contractual incadrat pe proiecte, in afara organigramei

           Prin OUG nr. 91/2017 s-a introdus posiblitatea ca in cadrul primariilor sa poata fi incadrat, pe posturi in afara organigramei, personal cu contract individual de munca pe durata determinata, pe proiecte, prin act administrativ al conducatorului instituţiei.

           Acest personal poate fi angajat pentru a desfaşura exclusiv activitaţi in cadrul proiectelor, conform prevederilor contractului, acordului sau ordinului de finanţare semnat de instituţie cu autoritatea finanţatoare, doar in limita sumelor alocate prin proiect.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*