Precizări referitoare la salarizarea pe anul 2019 în Administrația publică locală

Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică cresc cu 9,47%

Potrivit art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică – președinți și vicepreședinți de consilii județene, primari și viceprimari – se determină prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuți în Anexa nr. IX din lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (SMEG) în vigoare.

Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, rep., prevede la art. 164 alin. (1) existența unui SMEG stabilit prin Hotărâre a Guvernului (HG), dar și posibilitatea, conform alin. (1^1), ca prin HG să se stabilească o majorare a acestui SMEG, diferenţiat, pe criterii de nivel de studii şi vechime în muncă.

La alin. (1^2) se prevede însă că toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la SMEG se determină utilizând nivelul de bază prevăzut la alin. (1), și nu la cel diferențiat alin. (1^1).

Prin recent publicata HG nr. 937/2018, s-a stabilit SMEG începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Astfel, conform art. 1 alin. (1) din hotărâre, începând cu data menționată, SMEG s-a stabilit la suma de 2.080 lei lunar, sumă care, conform art. 2 din hotărâre, va fi avută în vedere la determinarea  tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce vor fi stabilite potrivit legii.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2019, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se vor calcula prin înmulţirea coeficienţilor din Anexa nr. IX cu 2080 lei, ceea ce va însemna o majorare cu 9,47% față de nivelul din decembrie 2018.

Salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din Administrația publică locală

Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual administrativ din consilii judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative.

În acest sens, organizația noastră, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, a participat activ la consultarea prevăzută de lege, propunând valori și coeficienți, conform prevederilor legale.

            Începând cu data de 1 ianuarie 2019, federația noastră sindicală recomandă menținerea coeficienților de salarizare propuși la intrarea în vigoare a actualei legi a salarizării și înmulțirea lor cu valoarea noului SMEG de 2080 lei, rezultând o creștere salarială de 9,47%.

La art. 1 alin. (2) din HG nr. 937/2018 se prevede o excepţie în favoarea personalului încadrat pe funcţii cu nivel de studii superioare, care are o vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, pentru care SMEG se majorează la 2.350 lei lunar. Această sumă, raportată la valoarea de bază de 2080 lei, conduce la un coeficient de ierarhizare de 1,13, care trebuie asigurat tuturor funcțiilor publice și contractuale, pornind de la funcțiile publice de inspector, consilier, expert, consilier juridic, auditor și referent de specialitate grad profesional asistent gradația 1 și gradațiile superioare, respectiv funcțiile contractuale corespondente grad II gradația 1 și gradațiile superioare.

Din analiza coeficienților propuși de organizația noastră sindicală în baza art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, se constată că acest coeficient minim 1,13 este asigurat.

Astfel, prin înmulțirea coeficienților propuși de noi cu noul SMEG de 2080 lei, se va putea constata că aceștia sunt superiori valorii de 1,13, astfel că personalului încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, i se asigură nivelul de SMEG majorat, de 2.350 lei lunar.

Această valoare de 2.350 lei lunar are semnificația unui salariu minim brut va fi garantat în plată oricărei persoane încadrate pe o funcţie pe studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor, însă nu constituie ”bază” pentru înmulțirea coeficienților de salarizare.

Facem cuvenita precizare că, potrivit art. 2 din HG nr. 937/2018, raportat la art. 164 alin. (1^2) din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, în aplicarea noilor prevederi legale, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul SMEG de 2.080 lei, deci toți coefcienții aprobați în baza Legii-cadru privind salarizarea se vor înmulți cu 2080 lei, și nu cu 2350 lei, indiferent de nivelul de studii.

            Prin aplicarea unitară a valorii de 2080 lei la funcțiile de demnitate publică, precum și la funcțiile publice și contractuale, cu același procent de creștere, se va asigura menținerea ierarhiei de salarizare anterior stabilită și aprobată.

Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, se va verifica dacă prin înmulțirea coeficienților aprobați cu valoarea de 2080 lei este asigurat nivelul SMEG majorat, de 2.350 lei lunar.

În legătură cu orice neclaritate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*