Ce concedii și zile libere se acorda în 2018 ?

Ce concedii și zile libere se pot acorda în 2018 ?

CONCEDII DE ODIHNA

În anul 2018, salariatii din administratia publica au dreptul la un concediu de odihna platit, cu o durata de 21 zile lucratoare, daca vechimea în munca este de pâna la 10 ani, respectiv de 25 zile lucratoare, pentru o vechime în munca de peste 10 ani, împlita în cursul anului 2018.

Pentru salariatii care se încadreaza în munca în timpul anului, durata concediului de odihna se stabilește proportional cu perioada lucrata de la încadrare la sfârsitul anului calendaristic respectiv, în raport cu vechimea lor în munca, conform alineatului anterior.

Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an calendaristic, integral sau fractionat. Concediul poate fi fractionat, la cererea salariatului, cu conditia ca una dintre fractiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucratoare.

Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie, calculata conform legii, care se plateste cu cel putin 5 zile înaintea plecarii în concediu.

Conducerea unitatii are obligatia sa ia masurile necesare pentru ca salariatii sa efectueze, în fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au dreptul.

Programarea concediilor de odihna se va face la sfârsitul anului, pentru anul urmator, de catre conducerea unitatii, cu consultarea sindicatelor.

La programarea concediilor de odihna ale salariatilor, conducerea unitatii va tine seama, în masura în care este posibil, si de specificul activitatii celuilalt sot.

Programarea concediilor de odihna va fi modificata, la cererea salariatului, în urmatoarele cazuri:
    a) salariatul se afla în concediu medical;
    b) salariata cere concediu de odihna înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
    c) salariatul este chemat sa îndeplineasca îndatoriri publice;
    d) salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decât serviciul militar în termen;
    e) salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau specializare, în tara ori în strainatate;
    f) salariatul are recomandare medicala pentru a urma un tratament într-o statiune balneoclimaterica, caz în care data începerii concediului de odihna va fi cea indicata în recomandarea medicala;
    g) salariata se afla în concediu platit pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 1 an.

Programarea concediului de odihna poate fi modificata de conducerea unitatii, daca salariatul solicita acest lucru.

Concediile de odihna neefectuate, cuvenite salariatilor carora le-a încetat contractul de munca, vor fi compensate în bani. Sumele cuvenite sunt egale cu indemnizatia de concediu aferenta perioadei efectiv lucrate.

În cazul decesului salariatului, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat se va acorda membrilor sai de familie – sot, copii, parinti.

Orice conventie prin care se renunta în total sau în parte la dreptul la concediu de odihna este interzisa.

CONCEDII DE ODIHNA SUPLIMENTARE

Salariatii din administratia publica, care presteaza munci grele, periculoase sau vatamatoare, ori lucreaza în locuri de munca în care exista astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar, în afara concediului de odihna, cu o durata cuprinsa între 3 – 10 zile lucratoare.

De asemenea, salariatii nevazatori si cei încadrati în grade de invaliditate beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare, care se cumuleaza cu cele stabilite la alineatele precedente.

CONCEDII PLATITE PENTRU EVENIMENTE FAMILIALE DEOSEBITE

În afara concediului de odihna, salariatii contractuali din administratia publica au dreptul la zile de concediu platite, în cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria salariatului – 5 zile;
    b) nasterea sau casatoria unui copil – 3 zile;
    c) decesul sotului sau al unei rude de pâna la gradul II a salariatului – 3 zile.
Concediul platit, prevazut la precedent, se acorda, la cererea solicitantului, de conducerea unitatii. Indemnizatiile cuvenite se stabilesc potrivit legii.

Functionarii publici au dreptul, în afara concediului de odihna, la zile de concediu platit în cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria functionarului public – 5 zile lucratoare;
    b) nasterea sau casatoria unui copil – 3 zile lucratoare;
    c) decesul sotiei/sotului functionarului public sau al unei rude de pâna la gradul al III-lea a functionarului public ori a sotului/sotiei acestuia, inclusiv – 3 zile lucratoare;
    d) controlul medical anual – o zi lucratoare.

CONCEDII FARA PLATA

Salariatii din administratia publica au dreptul la concedii fara plata, a caror durata însumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea urmatoarelor situatii personale:
    a) sustinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în institutiile de învatamânt superior, curs seral sau fara frecventa, a examenelor de an universitar, cât si a examenului de diploma, pentru salariatii care urmeaza o forma de învatamânt superior, curs seral sau fara frecventa;
    b) sustinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariatilor care nu beneficiaza de burse de doctorat;
    c) prezentare la concurs în vederea ocuparii unui post în alta unitate.

Salariatii au dreptul la concedii fara plata, fara limita prevazuta la alineatul precedent, în urmatoarele situatii:
    a) îngrijirea copilului bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicata în certificatul medical; de acest drept beneficiaza atât mama salariata, cât si tatal salariat, daca mama copilului nu beneficiaza, pentru aceleasi motive, de concediu fara plata;
    b) tratament medical efectuat în strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel în cauza nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru însotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate – copil, frate, sora, parinte, pe timpul cât acestia se afla la tratament în strainatate -, în ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii.

Concedii fara plata pot fi acordate si pentru interese personale, altele decât cele prevazute la alineatele precedente, pe durate stabilite prin acordul partilor.

Pe durata concediilor fara plata, persoanele respective îsi pastreaza calitatea de salariat.

CONCEDII PENTRU FORMARE PROFESIONALA

Salariatii contractuali au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala. Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie înaintata angajatorului cu cel putin o luna înainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de începere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.

Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat în cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamânt sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de învatamânt superior.

Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:
    a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
    b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata în conditiile alineatului precedent, se suporta de catre angajatori.

Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.

În cazul în care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala în conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pâna la 10 zile lucratoare sau de pâna la 80 de ore.

Perioada în care salariatul beneficiaza de concediul platit pentru formare profesionala se stabileste de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi înaintata angajatorului în conditiile prevazute de lege.

Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

DISPOZITII FINALE

Pe durata concediilor platite nu pot fi încadrate alte persoane, urmând ca sarcinile de serviciu ale titularilor posturilor sa fie redistribuite.

Pe durata concediilor fara plata mai mari de 30 de zile lucratoare se pot încadra alte persoane cu contracte de munca pe durata determinata.

VOUCHERE DE VACANTA

Institutiile si autoritatile publice, acorda, în limita sumelor prevazute în buget alocate cu aceasta destinatie, pâna la 30 noiembrie 2018, o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*